Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació
Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació

TRANSPARÈNCIA

ESTATUTS I LEGISLACIÓ APLICABLE?

  • LLEI 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 98/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

  • DECRET 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

  • LLEI 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seua aplicació a les Entitats Locals.

  • LLEI 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.


ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ?

Els Estatuts de la Fundació Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació, aprovats pel seu Patronat, són les normes que ens regeixen i expressen les nostres finalitats, el nostre àmbit d'actuació, els òrgans de govern, les regles de funcionament, la nostra forma de gestió econòmica, etc.

organigrama nuevo