Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació
Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació

Perfil del contratant

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL PACTE PER A l'OCUPACIÓ EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA.?

1.- OBJECTE DE LA INSTRUCCIÓ DE CONTRACTACIÓ.?

Constitueix l'objecte d'aquestes Instruccions la regulació dels procediments de contractació de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València (d'ara endavant la Fundació d'Ocupació) que té la condició de poder adjudicador d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant, LCSP). Per açò, la contractació de la Fundació d'Ocupació s'ajustarà a les presents Instruccions, que garanteixen l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, enunciats en l'apartat 1 de l'article 175 de la LCSP i que el contracte és adjudicat a qui presente l'oferta més avantatjosa.Aquestes Instruccions estaran a la disposició de tots els interessats a participar en els procediments d'adjudicació dels contractes regulats per elles i es publicaran en el Perfil del Contractant, que figura en la pàgina web de la Fundació d'Ocupació, www.fcvpe.local.

2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.?

Les presents Instruccions s'aplicaran a tots els contractes que celebre la Fundació d'Ocupació. No obstant açò, queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquestes Instruccions els següents negocis i relacions jurídiques.

 1. Els contractes subjectes a la legislació laboral.
 2. Els contractes privats subscrits amb artistes nacionals, comunitaris o extracomunitaris, ja siguen persones físiques o jurídiques.
 3. Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals.
 4. Els contractes de serveis financers relacionats amb l'emissió, compra, venda i transferència de valors o d'instruments financers, operacions de tresoreria i les destinades a obtenir fons o capital per la Fundació d'Ocupació.
 5. Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals.
 6. Els contractes relatius a serveis d'arbitratge i conciliació.
 7. Els contractes en els quals la Fundació d'Ocupació s'obligue a lliurar béns o drets o a prestar un servei.
 8. Els contractes que tinguen per objecte la prestació d'activitats docents en centres del sector públic o privat, desenvolupades en forma de curs de formació o perfeccionament del personal així com els seminaris, col·loquis, taules redones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar d'activitat, sempre que aquestes activitats siguen realitzades per persones físiques.
 9. Els altres contractes i negocis exclosos de la LCSP.

3.- PRINCIPIS Als quals SE SOTMET LA CONTRACTACIÓ.

L'adjudicació dels contractes al fet que es refereix la present Instrucció estarà sotmesa als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

a) Principis de publicitat i concurrència.?

1) Publicitat.?

La Fundació d'Ocupació, donarà als contractes que pretenga celebrar la suficient difusió perquè qualsevol interessat puga concórrer, afavorint la seua participació. El mitjà de publicitat que haja d'utilitzar-se es determinarà en cada cas atenent a la quantia del contracte, el seu objecte, àmbit geogràfic del mateix, característiques i circumstàncies del sector.el anunci de la licitació, que expressarà de forma clara i precisa el termini màxim per a presentar les ofertes, haurà de contenir, com a mínim, els següents esments:

 1. Descripció de les característiques essencials del contracte i import màxim de licitació.
 2. Termini de presentació d'ofertes i de les restants fases del procediment.
 3. Mètode i criteris d'adjudicació.
 4. Règim de subcontractació, quan escaigui.
 5. Invitació a posar-se en contacte amb la Fundació contratante.el anunci de la licitació figurarà en el Perfil de Contractant en la pàgina “web” de la Fundació d'Ocupació, www.fcvpe.local.

2) Exclusió de publicitat.?

No estaran subjectes a publicitat els contractes, sempre que es justifique degudament per l'òrgan de contractació:

 1. Quan, per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d'exclusiva el contracte només puga encomanar-se a un empresari determinat.
 2. Quan una imperiosa urgència, resultant d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no imputables al mateix, demande una ràpida execució del contracte.
 3. Quan el contracte haja sigut declarat secret o reservat, o quan la seua execució haja d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o quan ho exigisca la protecció dels interessos essencials de la seguretat de la Fundació d'Ocupació i així s'haja declarat expressa i justificadament per l'òrgan de contractació.
 4. Quan, en els contractes de subministrament, es tracte de lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que constituïsquen ben una reposició parcial de subministraments o instal·lacions d'ús corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si el canvi de proveïdor obligara a l'òrgan de contractació a adquirir material amb característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d'ús i de manteniment desproporcionades. La durada de tals contractes, així com la dels contractes renovables, no podrà, per regla general, ser superior a tres anys.
 5. Quan, en els contractes de subministrament, es tracte d'un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cesse definitivament en les seues activitats comercials, o amb els administradors d'un concurs, o a través d'un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.
 6. Quan, en els contractes de serveis, es tracte de serveis complementaris que no figuren en el projecte ni en el contracte però que a causa d'una circumstància imprevista passen a ser necessaris per a executar el servei tal com estava descrit en el projecte o en el contracte sense modificar-ho, i l'execució del qual es confie a l'empresari al que es va adjudicar el contracte principal d'acord amb els preus que regisquen per a aquest o que, si escau, es fixen contradictòriament, sempre que els serveis no puguen separar-se tècnica o econòmicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a la Fundació o que, encara que resulten separables, siguen estrictament necessaris per al seu perfeccionament i que l'import acumulat dels serveis complementaris no supere el 50 per 100 del preu primitiu del contracte. Els altres serveis complementaris que no reunisquen els requisits assenyalats hauran de ser objecte de contractació independent.
 7. Quan, en els contractes de serveis, aquests consistisquen en la repetició d'altres similars adjudicats pel procediment previst en aquesta Instrucció, al mateix contractista per l'òrgan de contractació, sempre que s'ajusten a un projecte base que haja sigut objecte del contracte inicial adjudicat per aquest procediment, que la possibilitat de fer ús d'aquest procediment estiga indicada en l'anunci de licitació del contracte inicial i que l'import dels nous serveis s'haja computat en fixar la quantia total del contracte. El límit temporal per a aquesta exclusió, no excedirà de tres anys.
 8. Quan el contracte de servei en qüestió siga la conseqüència d'un concurs i, conformement a les normes aplicables, haja d'adjudicar-se al guanyador. En cas que existisquen diversos guanyadors s'haurà de convidar a tots ells a participar.
 9. Quan a causa de les característiques de la prestació, especialment els contractes que tinguen per objecte prestacions de caràcter intel·lectual i els compresos en la categoria 6 de l'Annex I de la LCSP, no siga possible establir les seues condicions amb la precisió necessària per a adjudicar-ho pel procediment previst en la present instrucció.
 10. En tot cas, quan el valor benvolgut dels contractes d'obres siga inferior a 200.000 euros i, quan el dels contractes de subministraments i serveis siga inferior a 50.000 euros.en els procediments de contractació en els quals s'aplique algun dels supòsits d'exclusió de publicitat abans relacionats, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que açò siga possible. No obstant açò, els contractes menors, d'import inferior a 50.000 euros quan es tracte de contractes d'obres, o a 18.000 euros quan es tracte d'altres contractes, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, sent precisa només l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura, així com el pressupost d'obra en el contracte d'aquesta clase.en tot cas, les empreses interessades poden recaptar informació addicional en l'adreça que figura en el primer apartat de la present Instrucció.

b) Principi de transparència?

Aquest principi implica:

 1. La possibilitat que tots els participants en la licitació puguen conèixer prèviament les normes aplicables al contracte que es pretén adjudicar, així com tenir la certesa que aquestes normes s'apliquen d'igual forma a totes les empreses.
 2. La fixació de terminis adequats per a la presentació d'ofertes, que hauran de ser suficients per a permetre a les empreses realitzar una avaluació adequada, per a esmenar la documentació presentada, per a valorar les ofertes i elevar la proposta d'adjudicació i per a formular aquesta. Els terminis es fixaran, cas per cas, en l'anunci de licitació.
 3. La fixació precisa i prèvia, en l'anunci de licitació, dels criteris objectius aplicables per a la valoració d'ofertes i l'adjudicació del contracte, sense que puguen tenir-se en compte les característiques o experiència dels licitadors, ni el nivell o característiques dels mitjans que hagen d'emprar-se per a l'execució del contracte.Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'atendre's a criteris directament vinculats a fi del contracte, que es valoren mitjançant xifres o percentatges obtinguts per l'aplicació de fórmules inserides en els plecs, tals com la qualitat, el preu, el termini d'execució o lliurament de la prestació, el cost d'utilització, les característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d'exigències socials, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el manteniment, l'assistència tècnica, el servei postvenda o uns altres semblants. Quan s'utilitze un sol criteri d'adjudicació, aquest serà necessàriament el del preu més baix.
 4. La determinació clara i precisa de l'òrgan al que li correspon efectuar la proposta d'adjudicació i l'adjudicació del contracte.

c) Principis d'igualtat i no discriminació Aquests principis comporten les següents exigències:?

 1. La descripció no discriminatòria de l'objecte del contracte. La descripció no ha de fer referència a una fabricació o procedència determinades ni referir-se a una marca, una patent, un tipus, un origen o una producció determinats, excepte si una referència d'aquest tipus es justifica per l'objecte del contracte i va acompanyada de l'esment “o equivalent”.
 2. La igualtat d'accés per als operadors econòmics de tots els Estats membres de la Unió Europea. La Fundació d'Ocupació contractant no haurà d'imposar cap condició que supose una discriminació directa o indirecta enfront dels licitadors, com per exemple, l'obligació que les empreses interessades en el contracte estiguen establides en el territori del mateix Estat membre o de la mateixa regió que l'entitat adjudicadora.
 3. El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s'exigeix als licitadors la presentació de certificats, títols o un altre tipus de documentació justificativa, els documents procedents d'altres Estats membres que oferisquen garanties equivalents hauran d'acceptar-se.
 4. La prescripció de facilitar de forma discriminatòria, informació que puga proporcionar avantatges a determinats licitadors respecte de la resta.

d) Principi de confidencialitat.?

La Fundació d'Ocupació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors que aquests hagen declarat confidencial. La confidencialitat afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes.Per la seua banda el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tinga accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li haguera donat el referit caràcter en el contracte o, que per la seua pròpia naturalesa, ha de ser tractada com a tal.

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.?

La contractació s'efectuarà per un òrgan de contractació de caràcter unipersonal. El Gerent de la Fundació d'Ocupació i Secretari del seu patronat exercirà les funcions d'òrgan de contratación.el òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, que serà l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes. La Taula estarà constituïda per un President i dues vocals, que al seu torn triaran a un Secretari.Els membres de la Taula seran nomenats per l'òrgan de contractació.

5.- CONDICIONS D'APTITUD DEL CONTRACTISTA.?

Seran aplicable als contractistes els requisits de capacitat, prohibicions de contractar i solvència regulats en els articles 43 a 71 de la Lcsp.la exigència de classificació de l'empresari en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades, que acredita les condicions d'aptitud de l'empresari, serà potestativa per a la Fundació d'Ocupació. No obstant açò, els certificats de classificació que acrediten la inscripció en llistes oficials d'empresaris autoritzats per a contractar establides pels Estats membres de la Unió Europea, senten una presumpció d'aptitud dels empresaris inclosos en elles en els casos al fet que es refereix l'article 73 de la LCSP.

6.- OBJECTE DEL CONTRACTE.?

Resulten aplicables les normes dels articles 74 i 75 de la *LCSP sobre l'objecte i el preu respectivament.

7.- CARÀCTER DELS CONTRACTES I JURISDICCIÓ COMPETENT.?

Els contractes que celebre la Fundació d'Ocupació tindran sempre la consideració de contractes privats conforme a l'article 20.1 de la Lcsp.el coneixement de quantes qüestions litigioses afecten a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció d'aquests contractes privats, conformement a l'article 21.2 de la LCSP, correspondrà a l'ordre jurisdiccional civil.

8.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ.?

L'adjudicació de tots els contractes d'obres, serveis i subministraments es realitzarà pel procediment que es regula a continuació.

 1. Preparació del contracte.Tots els procediments s'iniciaran amb un informe justificatiu de la necessitat de contractar, amb referència al cost aproximat, al tipus de procediment proposat i a l'adequació a cada cas del principi de publicitat.
 2. Decisió de contratar.el òrgan de contractació o la unitat que tinga atribuïda aquesta competència, adoptarà la seua decisió sobre l'inici del procediment.
 3. Publicación.el anunci de licitació es publicarà per un termini mínim de deu dies, llevat que la urgència de la contractació requerisca un termini més breu. L'anunci figurarà en el perfil de contractant, en la pàgina Web de la Fundació d'Ocupació, sent potestativa la inserció d'anuncis addicionals en butlletins oficials, publicacions locals o en el Diari Oficial de la Unió Europea.
 4. Obertura d'ofertes i esmena d'errors.Les ofertes i sol·licituds de participació seran secretes fins al moment de la licitació pública i s'arbitraran els mitjans perquè tinguen tal carácter.la obertura i valoració de les ofertes s'efectuarà per la Mesa de contractació. Es podran sol·licitar els informes tècnics que s'estimen pertinents per a valorar les ofertes presentades i si escau, requerir a les empreses perquè esmenen els defectes que es detecten en la documentació presentada. La Taula elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació.
 5. Adjudicació del contrato.la adjudicació del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació a favor de l'oferta econòmicament més avantatjosa per resolució motivada que haurà de notificar-se als candidats o licitadors i publicar-se en el perfil de contractant de la Fundació d'ocupació. En el cas que no s'hagen presentat ofertes o les presentades siguen inadequades, irregulars o inacceptables el procediment es declararà desert.
 6. Formalització del contrato.el contracte que celebre la Fundació d'Ocupació, ha d'incloure, necessàriament, els següents esments (veure article 26 de la LCSP):
 1. La identificació de les parts.
 2. L'acreditació de la capacitat dels signants per a subscriure el contracte.
 3. La definició de l'objecte del contracte
 4. Referència a la legislació aplicable al contracte.
 5. L'enumeració dels documents que integren el contracte.
 6. El preu cert, o la manera de determinar-ho.
 7. La durada del contracte o les dates benvolgudes per al començament de la seua execució i per a la seua finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estigueren previstes.
 8. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.
 9. Les condicions de pagament.
 10. Els supòsits en què procedeix la resolució.
 11. El programa o rúbrica comptable amb càrrec al que s'abonarà el preu, si escau.
 12. L'extensió objectiva i temporal del deure confidencialitat que, si escau, s'impose al contractista.